Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२०. खारेजी

अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०१९ खारेज गरिएकोछ ।

 

 

 तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।

द्रष्टब्य ः– केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.