राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५०।२।२०
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

संशोधन गर्ने ऐन

१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन २०६६    २०६६।१०।७

२. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५     २०७५।११।१९

२०५० सालको ऐन नं. ५

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना र व्याख्या गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना – चिया तथा कफी खेती र प्रशोधन गर्ने कार्यमा सामञ्जस्य ल्याउन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगद्वारा उच्च गुणस्तरको चिया तथा कफी उत्पादन गर्ने र बजार व्यवस्थापन तथा निकासी पैठारी गर्नको लागि एक ठोस नीति निर्माण गरी देशमा भएका चिया तथा कफी उद्योगको योजनाबद्ध रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना र त्यसको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।