वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) (छैठौं संशोधन) आदेश, २०६८

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) (छैठौं संशोधन) आदेश, २०६८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६८।९।४
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ लाई संशोधन
गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले
देहायको आदेश जारी गरेको छ ।