१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस आदेशको नाम “बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन
विकास समिति (गठन) (छैठौ संशोधन) आदेश, २०६८” रहेको छ ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।