२. बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ को दफा २ मा संशोधन

२. बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ को दफा २ मा संशोधन

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ (यसपछि “मूल आदेश”)
को दफा २ कोे, –
(१) खण्ड (ख) र (ग१) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) र (ग१) राखिएका छन्ः–
“(ख) “वैकल्पिक ऊर्जा” भन्नाले सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैविक ऊर्जा,
वायोजेनिक ग्यास, सल्फर स्प्रीङ लगायतका वायोग्यास सम्झनु पर्छ र सो शव्दले दश मेघावाटमा नबढाई मन्त्रालयले तोके बमोजिमको क्षमतासम्मको जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य ऊर्जाहरू समेतलाई जनाउँंछ ।”
(ग१) “सह–अध्यक्ष” भन्नाले समितिको सह–अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।”
(२) खण्ड (ग१) पछि देहायको खण्ड (ग२) थपिएको छः–
“(ग२) “उपाध्यक्ष” भन्नाले समितिको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।”
(३) खण्ड (घ) सट्टा देहायको खण्ड (घ) राखिएको छः–
“(घ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शव्दले
अध्यक्ष, सह–अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य सचिवलाई समेत जनाउंछ ।”
(४) खण्ड (ङ) पछि देहायको खण्ड (ङ१) थपिएको छः–
“(ङ१) ”मन्त्रालय” भन्नाले वातावरण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।”