४. मूल आदेशको दफा ४ मा संशोधन

४. मूल आदेशको दफा ४ मा संशोधन

मूल आदेशको दफा ४ को खण्ड (छ) पछि देहायको
खण्ड (छ१) थपिएको छ ः–
“(छ१) वैकल्पिक ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जाका सम्वन्धमा राष्ट्रिय संस्था (नेशनल
फोकल एजेन्सी)को रूपमा कार्य गर्ने ।”