३. मूल आदेशको दफा ३ मा संशोधन

३. मूल आदेशको दफा ३ मा संशोधन

मूल आदेशको दफा ३ को सटृा देहायको दफा (३) राखिएको छः–
“३. समितिको गठनः(१) बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन गर्नका लागि बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन विकास समिति नामको एक समिति रहनेछः–
(२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) वातावरण मन्त्री                                                                                                           –अध्यक्ष
(ख) वातावरण राज्यमन्त्री                                                                                            –सह–अध्यक्ष
(ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
(उर्जा क्षेत्र हर्ने)                                                                                                                 –उपाध्यक्ष
(घ) सचिव, मन्त्रालय                                                                                                           – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि (रा.प.प्रथम श्रेणी)
उर्जा मन्त्रालय                                                                                                                     – सदस्य
(च) प्रतिनिधि (रा.प.प्रथम श्रेणी)
अर्थ मन्त्रालय                                                                                                                      – सदस्य
(छ) प्रतिनिधि (रा.प.प्रथम श्रेणी)
स्थानीय विकास मन्त्रालय                                                                                                    – सदस्य
(ज) बैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रममा कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्थाका
प्रतिनिधिहरूमध्येबाट समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले मनोनयन
गरेको एकजना                                                                                                                      –सदस्य
(झ) बैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिको विकास सम्बन्धी काममा संलग्न
गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिमध्येबाट समितिको
सिफारिसमा मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एकजना                                                                  –सदस्य
(ञ) लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा तथा वायोग्यासको क्षेत्रमा कार्यरत
निजी क्षेत्रका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू मध्येबाट मन्त्रालयले
मनोनयन गरेको एकजना                                                                                                      –सदस्य
(ट) कार्यकारी निर्देशक, वैकल्पिक
ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र                                                                                                  – सदस्य–सचिव
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ज), (झ) र (ञ) बमोजिमका सदस्य
मनोनयन गर्दा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि
हासिल गरी वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा कम्तीमा पांँच वर्ष कार्य गरेका
व्यक्तिहरूमध्येबाट गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनःमनोनयन हुन सक्नेछन् ।

(५) समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भागलिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।”