Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४

१.केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                             २०७५।११।१९

प्रस्तावना :

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.