Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४” रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२ परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क)    “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(ख)    “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २५० बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्झनु पर्छ ।

(ग)   “योजना” भन्नाले आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम समेत सम्झनु पर्छ ।

(घ)  “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।

(ङ)     “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.