१. संक्षिप्त नाम विस्तार र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम विस्तार र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल  भर र अन्यत्र जहाँसुकै रहेको वा बसेको भए तापनि देहायका वायुयान र व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा समेत लागू हुनेछ ।
(क) नेपाल नागरिक,
(ख) नेपाल  मा दर्ता भएको वायुयान तथा त्यसमा रहेको व्यक्ति ।
(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।