युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६७

 युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६७।२।२६
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली,२०६५ लाई संशोधन गर्न बान्छनिय भएकोले,
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।