१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

यी नियमहरुको नाम “युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार
कोष (सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०६७” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।