९. जग्गा प्राप्त गर्ने

९. जग्गा प्राप्त गर्ने

(१) योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा कसैको निजी भोगचलनमा रहेको भए त्यस वापतको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणबाट दिलाउने गरी नेपाल सरकारले प्राप्त गरी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराईदिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा सो सम्बन्धी प्रचलित कानूनको कार्यविधि अपनाइनेछ ।