१४. सदस्यता कायम नरहने अवस्था

१४. सदस्यता कायम नरहने अवस्था

(१) दफा १३ बमोजिम गठित सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य देहायको कुनै अवस्थामा आफ्नोे पदमा कायम रहने छैनन् ।
(क) नेपाल सरकारले हटाएमा,
(ख) पदावधि समाप्त भएमा,
(ग) नेपाल सरकार समक्ष दिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत भएमा,
(घ) मृत्यु भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कारण परी अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा बाँकी पदावधिको निमित्त अर्को व्यक्ति मनोनित हुन सक्नेछ ।