६. मूल नियमावलीको नियम २२ मा संशोधन

६. मूल नियमावलीको नियम २२ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम २२ को सटृा देहायको नियम २२ राखिएको छः–
“२२. कोषको सचिवालयः (१) कोषको एउटा सचिवालय हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सचिवालय काठमाडौं
उपत्यकामा रहने छ ।”