१७. काम कारवाही बदर नहुने

१७. काम कारवाही बदर नहुने

समितिको गठनमा कुनै त्रुटी भई वा कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भई समितिमा कुनै काम कारवाही भएको भए तापनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो काम कारवाही बदर हुने छैन ।