२०. महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार

२०. महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार

महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) प्राधिकरणको सामान्य प्रशासन र व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालन गर्ने,
(ख) प्राधिकरणको कोषको रेखदेख, नियन्त्रण, सम्पत्तिको व्यवस्था र स्याहार सम्भारको व्यवस्था गर्ने, गराउने,
(ग) प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरी समितिमा पेश गर्ने,
(घ) प्राधिकरणको वार्षिक आय व्यय तथा पुरक आय व्यय विवरण तयार गर्ने,
(ङ) समितिबाट स्वीकृत वजेट, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,
(च) प्राधिकरणको आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था गर्ने,
(छ) प्राधिकरण र नेपाल सरकार तथा अन्य निकाय बीच सम्पर्क अधिकारीको रूपमा काम गर्ने,
(ज) प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाको शर्त सम्बन्धी नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि समितिमा पेश गर्ने,
(झ) प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि समितिमा पेश गर्ने,
(ञ) प्राधिकरण अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरू बीच आपसमा सम्पर्क तथा समन्वय कायम गर्ने, गराउने,
(ट) समितिबाट प्रत्यायोजन गरिएका अधिकार तथा दिइएका निर्देशन बमोजिमका कार्यहरू गर्ने ।