२१. हवाई सुरक्षाकर्मी

२१. हवाई सुरक्षाकर्मी

(१) विमानस्थल तथा विमानस्थल क्षेत्रको सुरक्षाको लागि प्राधिकरणले आवश्यकतानुसार हवाई सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम हवाई सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो सुरक्षा व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुनेछ ।