२६. असल नियतले गरेको कामको बचाउ

२६. असल नियतले गरेको कामको बचाउ

अध्यक्ष, सदस्य, महानिर्देशक तथा प्राधिकरणको अन्य कर्मचारीहरूले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफ्नोे कर्तव्य पालनको सिलसिलामा असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको हानी नोक्सानीको निमित्त निजहरू व्यक्तिगत रूपले जवाफदेही हुने छैनन् ।