८. मूल नियमावलीको नियम २४ मा संशोधन

८. मूल नियमावलीको नियम २४ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम २४ को सटृा देहायको नियम २४ राखिएको छः–

“२४. सचिवालयमा रहने कर्मचारीः (१) सचिवालयका कर्मचारीको दरबन्दी,
नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधा समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सुविधा तोक्दा समितिले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्थ
मन्त्रालयले सो मन्त्रालयको कुनै कर्मचारीलाई कोषको काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।