स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६१

स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६१।९।२६
स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६ लाई संशोधन गर्न वान्छनीय
भएकोले,
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल
सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।