२. परिभाषा :

२. परिभाषा :

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा–
(क) “समिति” भन्नाले दफा ४ बमोजिम गठित समिति सम्झनु पर्छ ।
(ख) “चन्दाको रकम” भन्नाले नगदी वा जिन्सी दुवैलाई जनाउँछ ।