८. चन्दाको उपयोग :

८. चन्दाको उपयोग :

(१) यस ऐन बमोजिम उठाइएको चन्दाको रकमको उपयोग र संकलन गर्ने कार्यविधि दफा ३ को उपदफा (२) को अधीनमा रही समितिले आफै व्यवस्थित गर्नेछ ।

(२)……………………………..