जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०२६।५।१९
संशोधन गर्ने ऐन
१. जाँचबुझ आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५० २०५०।१२।२९
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल
कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६- २०६६।१०।७
३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२- २०७२।११।१३

४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५- २०७५।११।१९

२०२६ सालको ऐन नं. १७

जाँचबुझ आयोगको गठन र सो सम्बन्धी अरू व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना  सार्वजनिक महत्वको कुरामा जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोगहरूको गठन र त्यस्तो आयोगको अधिकारको व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पन्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।