२७. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सकिने

२७. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सकिने

प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कुनै व्यक्ति वा संस्थासंग लिनु पर्ने शुल्क, भाडा तथा क्षतिपूर्ति सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सक्नेछ ।