बीउ बिजन ऐन, २०४५

बीउ बिजन ऐन, २०४५

 

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०४५।७।१०
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. बीउ बिजन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ २०६४।१०।१०
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६व् २०६६।१०।७

बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना – विभिन्न बालीको उत्पादनमा बृद्धि गराउन उच्च गुणस्तरको बीउ बिजन उत्पादन, प्रशोधन तथा परीक्षण गरी गुणस्तरयुक्त बीउ बिजन सुव्यवस्थित रूपले उपलब्ध गराई सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाददेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।