३०. सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण

३०. सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण

(१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि नेपाल सरकारबाट सञ्चालन गरिएका हवाई यातायात सेवा तथा सुविधा विकास योजनाको सम्पत्ति यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारको पूँजी लगानीको रूपमा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
तर त्यस्तो कुनै योजना पूरा नहुँदै हस्तान्तरण गरिने भए सो योजना पूरा भएपछि मात्र त्यस्तो योजनाको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
(२) विदेशी सरकार, विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरी सञ्चालन गरिएको योजना उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो ऋण वापत नेपाल सरकारले तिर्नु पर्ने साँवा र व्याजको निमित्त नेपाल सरकारले तोकेको शर्तमा प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई आवश्यक रकम तिर्नु पर्ने गरी हस्तान्तरण गरिनेछ ।
(३) विदेशी सरकार, विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट सहायता वा अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन गरिएका वा नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चमा सञ्चालन गरेका योजनाहरू उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो योजनाको सम्पत्ति नेपाल सरकारको पूँजी लागनीको रूपमा रहनेछ ।