१२. बीउ बिजनको न्यूनतम गुणस्तरको हद तोक्न सक्ने

१२. बीउ बिजनको न्यूनतम गुणस्तरको हद तोक्न सक्ने

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सूचित बीउ बिजनमध्ये समितिको परामर्श लिई कुनै बीउ बिजनको हकमा न्यूनतम गुणस्तरको हद तोक्न सक्नेछ ।