१३. सूचित बीउ बिजनको बिक्री वितरण

१३. सूचित बीउ बिजनको बिक्री वितरण

१३.१ सूचित बीउ बिजनको बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आपूले बिक्री वितरण गर्ने बीउको भाँडोमा देहायको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ –
१३.१.१ बीउ बिजनको किसिम र जात,
१३.१.२ दफा १२ बमोजिम तोकिएको न्यूनतम गुणस्तरको हद,
१३.१.३ रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी उपचार गरिएको भए सोको विवरण,
१३.१.४ तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरू ।
१३.२ उपदफा १३.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास क्षेत्रको लागि मात्र उपयुक्त हुने भनी प्रजनकले निर्धारण गरेको किसिम र जातको सूचित बीउ बिजन त्यसरी निर्धारण गरिएको क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा बिक्री वितरण गर्न वा गराउन पाइने छैन ।