१५क. निकासी वा पैठारीमा रोक लगाउन सक्ने

१५क. निकासी वा पैठारीमा रोक लगाउन सक्ने

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर बमोजिमको विवरण तोकिएको अधिकारीलाई दिई निकासी वा पैठारी गर्न सक्नेछ । नेपालको कृषि कार्यलाई हानि वा प्रतिकूल प्रभाव पु¥याउने कुनै खास जातको बीउ बिजनको पैठारी गर्न वा कुनै खास कारणले निकासी गर्न नहुने कुनै सूचित जातको बीउ बिजन निकासी गर्न जोखिम विश्लेषणको आधारमा रोक लगाउन सक्नेछ ।