१८क. स्वामित्व कायम रहने

१८क. स्वामित्व कायम रहने

नेपालमा परम्परादेखि नै प्रयोग गरिंदै आएको स्थानीय जातको बालीको बीउ बिजनमा तोकिए बमोजिम स्वामित्व कायम रहनेछ ।