३. मूल नियमावलीको नियम ४ मा संशोधन

३. मूल नियमावलीको नियम ४ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ४ को उपनियम
(४) मा रहेका “स्वीकृत आयोजनामा” भन्ने शब्दहरू पछि “बजेटको आधारमा” भन्ने
शब्दहरू थपिएका छन् ।