२१. मुद्दाको तहकिकात र दायरी

२१. मुद्दाको तहकिकात र दायरी

२१.१ यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात बीउ बिजन नमुना सङ्कलकले गर्नेछ र त्यस्तो तहकिकातको काम पूरा भएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ ।
२१.२ उपदफा १२.१ बमोजिम मुद्दा तहकिकात र दायर गर्दा बीउ बिजन नमुना सङ्कलकले सरकारी वकीलको राय लिन सक्नेछ । मुद्दा दायर भईसकेपछि मुद्दाको बहस पैरवी र पुनरावेदन सरकारी वकीलबाट हुनेछ ।