३५. निर्देशिका बनाउन सक्ने

३५. निर्देशिका बनाउन सक्ने

प्राधिकरणले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूको प्रतिकूल नहुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निर्धारित नियम तथा मापदण्डहरूको स्ट्याण्डर्डहरू) कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशिकाको पालन गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।