राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९

लालमोहर र प्रकाशन मिति   -२०३९।७।३
१. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८    -२०४८।२।१६
२. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३  – २०६३।६।२८
३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६- २०६६।१०।७
४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२  – २०७२।११।१३

५.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५       २०७५।११।१९

 

 

२०३९ सालको ऐन नं. १२

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : प्रकृति तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रकृृति संरक्षण कोष स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।