३८. खारेजी र बचाउ

३८. खारेजी र बचाउ

(१) हवाई उडान कर ऐन, २०१८ खारेज गरिएको छ ।
(२) यो ऐन लागू हुन अगावै हवाई यातायात सेवा सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारबाट भए गरेका कार्यहरू यसै ऐन बमोजिम भएको मानिनेछ ।