१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।