राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७

राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०२७।६।१८

संशोधन गर्ने ऐन                                                                                   प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने
ऐन, २०६६                                                                                               – २०६६।१०।७

२०२७ सालको ऐन नं. १०

  राष्ट्रिय सेवा दलको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः नेपाल का छात्रछात्राहरूमा देश बफादारीको भावना अझ बढी जागृत गराई राष्ट्रिय सेवा भाव विकसित गरी योग्य र अनुशासित नागरिक बनाउन र उनीहरूमा नेतृत्वको क्षमता बढाउन सैनिक तालीम दिनु वान्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।