८क. आयोगको काम कारबाही गोप्य रहने :

८क. आयोगको काम कारबाही गोप्य रहने :

आयोगको सम्पूर्ण काम कारबाही गोप्य रहनेछ । तर नेपाल …………….. को सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सामरिक  महत्वका वा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायहरू बीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने कुरा बाहेक प्रतिवेदनका कुरा सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गरिनेछ ।