Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

५. मूल नियमावलीको नियम ९ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ९ को खण्ड (ज)
पछि देहायको खण्ड (झ) थपिएको छ ः–
“(झ) आम्दानी, खर्च र स्वीकृत कार्यक्रमको विवरण सार्वजनिक गराए, नगराएको ।”

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.