.९. मूल नियमावलीको नियम २२ मा संशोधन

.९. मूल नियमावलीको नियम २२ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम २२ को
उपनियम (१) मा रहेको “अनुमान” भन्ने शब्द पछि “सो सम्बन्धी नक्सा, डिजाइन,
स्पेसिफिकेसन र दर विश्लेषण” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।