गैर सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५

गैर सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५

लालमोहर सदर मिति नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०१५।१२।३१ २०१६।१।१०
संशोधन गर्ने ऐन लालमोहर र प्रकाशन मिति
१. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२०- २०२०।११।१६
२. गैर सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) (संशोधन) ऐन, २०२३- २०२३।५।२४
३. गैर सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३० -२०३०।५।१५।६
४. गैर सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३४-२०३४।६।६।१
५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८- २०४८।२।१६
६. गैर सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३- २०५३।८।५
७. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३- २०६३।६।२८
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
८. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६- २०६६।१०।७
९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२- २०७२।११।१३

                                              १०.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ –२०७५।११।१९

२०१५ सालको ऐनं. २२
सिभिल एभिएशनलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन
हवाई यातायातबाट राष्ट्रलाई अधिकतम फाइदा प्राप्त हुने गरी सिभिल एभिएशनको विकासलाई प्रोत्साहन हुने परिस्थिति सिर्जना गर्न सिभिल एभिएशनलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गरी शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरी बक्सेको छ ।