१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “गैर सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल  भर लागू हुनेछ र देहायका वायुयान र व्यक्तिहरू उपर पनि लागू हुनेछ ः–
(क) जहाँ सुकै रहेको भए तापनि नेपालको प्रत्येक नागरिक र
(ख) जहाँ सुकै रहेको भए तापनि नेपाल मा रजिष्टर गरिएको प्रत्येक वायुयान र त्यसमा रहेको प्रत्येक व्यक्ति ।
(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।