परिच्छेद–९क. फरफारख सम्बन्धि व्यवस्था

परिच्छेद–९क. फरफारख सम्बन्धि व्यवस्था

८८क. फरफारखको कार्य गर्न सक्ने बैङ्कको अधिकारः (१) बैङ्कले देहायको कुनै अवस्थामा कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फरफारखको कार्य अगाडी बढाउन सक्नेछः–
(क) पूर्ण वा आंशिक रुपमा आफ्नो दायित्व भुक्तनी गर्न नसकेमा,
(ख) सुपरिवेक्षकीय विश्लेषणका आधारमा सो विश्लेषण सम्बन्धि कार्य समाप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र भुक्तनी गर्नु पर्ने दायित्वहरु पुरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा,
(ग) खुद सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी भएमा,
(घ) बैङ्कले तोकेका सवै प्रकारका पूँजी तथा कोषहरुले समेत खाम्न नसक्ने गरी घाटामा गएमा,
(ङ) बैङ्कले दफा ८६छ. बमोजिम फरफारखको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेमा ।
(२) कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तिय संस्था उपर रहेको निक्षेपकर्ता तथा सुरक्षित साहुको दाबीलाई फरफारख गर्ने गराउने अधिकार बैङ्कलाई मात्र हुनेछ ।
(३) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको फरफारख सम्बन्धि कार्य गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित बैंकवा  वित्तिय संस्थाको सम्पती बिक्री गरी पा्रप्त रकमबाट व्यहोरिने छ ।
८८ख. विशेष प्रशासन समूहको गठन सम्बन्धि व्यवस्थाः (१) दफा ८८क. बमोजीम कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको फरफारखको कार्य अगाडी निर्णय भएमा बैङ्कले सो प्रयोजनका लागी तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट बढीमा तीन जना व्यक्ति रहेको विशेष प्रशासन समूह गठन गरी सो मार्फत सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाइृ आफ्नो नियन्तणमा लिई फरफारखको कार्य अगाडी सक्नेछ ।
(२) बैङ्कले विशेष प्रशाषन समूहका सबै वा कुनै सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा निजलाई तोकिए बमोजिम पदमुक्त गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजीम पदमुक्त गर्नु अघि निजलाई मनासिब माफिकको समय दिई सुनुवाइको मौका दिनु पर्नेछ।
(¬४) बैङ्कले फरफारख सम्बन्धि कार्य सम्पन्न नहुँदै विशेष प्रशाषन समूहका सदस्यलाई पदमुक्त गरेमा सो स्थानमा तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई बाँकी अवधिका लागि नियुक्त गर्न सक्नछ ।
(५) विशेष प्रशाषन समूहका सदस्यको पारिश्रमिक कार्य सम्पादनसँग आबद्द हुने गरी तोकिए बमोजीम हुनेछ।
८८ग. विशेष प्रशाषन समूहको काम, कतव्य तथा अधिकारः (१)विशेष प्रशाषन समूहलाई सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको साधारणसभा, सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य पदाधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) को अधिनमा रहि विशेष प्रशाषन समूहलाई सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको चल, अचल सम्पतीको व्यवस्थापन गर्ने, कुनै सम्पती तथा दायित्व फरफारख गर्ने तथा सो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा देहायका अधिकार हुनेछः–
(क) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको बिक्री हुन बाँकी पुरै वा आंशिक शेयर नयाँ व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने,
(ख) कुनै कारोवार सञ्चालन गर्न एवं प्रणालीगत दृष्टिकोणले नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने खास कार्य गर्न अन्य कुनै संस्थालाई जिम्मा दिने वा त्यस्तो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि केहि समयको लागि छुट्टै पूल संस्था –बी्रज इन्ष्टिच्यूसन) वा इकाइ स्थापना गर्ने,
(ग) सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था वा सो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको कुनै सहायक कम्पनीको कुनै वा सबै कारोवार वा सम्पती बिक्री गर्ने,
(घ) सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामा रहेको सम्पत्ति वा हक अधिकार बिक्री गर्ने ।
(३) विशेष प्रशासन समूहलाई फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैंकवा वित्तिय संस्थाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको अन्य अधिकार समेत हुनेछ ः–
(क) फरफारखको काम कारबाही अगाडी बढाउन विशेष प्रशाषन समूहले आफुले आवश्यक ठानेका कागजात सम्बन्धित व्यक्तिबाट पेश गर्न लगाउने,
(ख) सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तिय संस्थाले जारी गरेका शेयर वा अन्य उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने वा गर्न लगाउने,
(ग) सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तिय संस्थाको निश्चित अधिकार, सम्पती वा दायित्व अर्को व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्ने,
(घ) सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तिय संस्थाले जारी गरेका शेयर वा अन्य उपकरण खारेज गर्ने,
(ङ) सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तिय संस्थाले जारी गरेका वा त्यसको कुनै वा सबै शेयरधनीले धारण गरेको शेयर वा अन्य स्वमित्व सम्बन्धी उपकरण तोकिए बमोजीमको आधारमा अन्य कुनै व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने,
(च) अग्राधिकार शेयर वा पूँजी सम्बन्धी अन्य उपकरण जारी गर्ने,
(छ) सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तिय संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण र हेरचाह गर्न आवश्यक देखिएका सबै कदमहरु चाल्ने ।
(४) यस दफा बमोजीम वाणिज्य बैं कवा वित्तीय संस्थाको फरफारख सम्बन्धी कार्य गर्दा विशेष प्रशासन समूहले देहायको कार्य गर्न आवश्यक पर्ने छैनः–
(क) फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका शेयरधनि, निक्षेपकर्ता वा साहु लगायतका सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रका कुनै व्यक्तिहरुको पूर्व स्वीकृति लिन,
(ख) यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सूचित गर्न ।
(५) विशेष प्रशासन समूहले यस ऐन बमोजिमको फरफारख सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गरेको एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।
तर विशेष प्रशासन समूहले गरिरहेका फरफारखसँग सम्बन्धित कुनै कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा बैङ्कले विशेष प्रशासन समूहको कार्यावधि थप गर्न सक्नेछ ।
(६) विशेष प्रशासन समूहले सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट देहायका कुनै वा सबै कार्यहरु समेत गर्न सक्नेछः–
(क) निक्षेप संकलन गर्ने तथा कुनै पनि कर्जा प्रदान गर्ने बाहेक वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले गरिरहेका अन्य कामकारबाहिलाई निरन्तरता प्रदान गर्न,
(ख) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरिआएका कुनै कामकारबाहि स्थगित वा बन्द गर्न,
(ग) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति धितो राखि वा नराखि कर्जा लिन,
(घ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको दायित्वको भुक्तानी रोक्न वा सो का लागि सीमा निर्धारण गर्न,
(ङ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको लागि आवश्यक पदाधिकारी, कर्मचारी वा व्यवसायिक सल्लाहका लागि नियुक्त गर्न वा वर्खास्त गर्न,
(च) विशेष प्रशासन समूहले आवश्यक ठानेको विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्ने प्रयोजनको लागि निक्षेपकर्ता तथा साहुहरुको सभा बोलाउन,
(छ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको नामबाट कुनै कानूनी प्रतिरक्षा गर्न, वा
(ज) फरफारखसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य गर्न वा गराउन ।
(७) विशेष प्रशासन समूहलाई सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था तथा सोका सहायक कम्पनीको कार्यालय, बहिखाता, अभिलेख, सम्पत्ति तथा सूचना प्रविधि प्रणाली माथि पहुँच राख्ने तथा नियन्त्रण गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ ।
(८) विशेष प्रशासन समूहले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको पुरै वा मुख्य सम्पत्ति अन्य कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा अर्को कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति प्राप्त गरी एक आपसमा गाभिन उपयुक्त ठोनमा सो सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम प्रस्ताव सहितको निवेदन बैङ्कमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रस्ताव सहितको निवेदन प्राप्त भएपछी बैङ्कले त्यस्तो निवेदनलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने सम्बन्धी निर्णय लिनु पर्नेछ ।
(९) वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको वित्तिय स्थितिका आधारमा उपलब्ध रकममध्ये फरफारखको प्रक्रियामा लाग्ने अनुमानीत खर्च तथा प्रचलित कानून बमोजीमका अन्य खर्चका लागि आवश्यक पर्ने सक्ने रकमको विवरण तयार गरि परिपक्व भैसकेको निक्षेप दायित्वको भुक्तानी गर्न उपलब्ध हुन सक्ने रकम मध्येबाट सो दायित्व बापतको रकम एकैपटक वा किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्ने वा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यसरी भुक्तानी गर्दा एकै वर्गका निक्षेपकर्ता तथा साहुहरुलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।
(१०) सम्बन्धीत वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था उपर निक्षेपकर्ता र साहुले पेश गरेका दाबीको वैधता निर्धारण, दाबी भुक्तानी, दायीत्व निर्धारण तथा गा्रहकको व्यक्तिगत सम्पती फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजीम हुनेछ ।
(११) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष प्रशाषन समूहले वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पती बिक्री गर्दा तोकिए बमोजिमका आधारमा  न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी लिलाम, सिलबन्दी प्रस्ताव, वार्ता जस्ता एक वा एकभन्दा बढी तरिकाबाट पारदर्शी र व्यववसायीक दृष्टिकोण राखी बिक्री गर्न सक्नेछ ।
(१२) विशेष प्रशासन समूहले वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण, सो संस्थाको सम्पती बिक्रीको योजना र सो सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण, सो संस्थाको दायित्वको पूर्वानुमान वा सोको भुक्तानीको तरिका, सम्पत्तीको वास्तविक हस्तान्तरण र दायित्वको अनुमान सहितको विवरण तोकिए बमोजीम समय समयमा बैंकसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(१३) विशेष प्रशासन समूहले सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको  नयाँ शेयर जारी गर्न, सम्पत्ती बिक्री गर्न, धितोपत्रिकरण (सेक्यूरिटाइजेशन) को लागी सम्पत्ती एकिकृत गर्न, दायित्वको पूर्वानुमान गर्ने व्यवस्था गर्न वा त्यस्ता कार्यहरुको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ठानेमा प्रचलित कानून बमोजीम सम्पत्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न स्थापीत कुनै निकाय वा कम्पनीलाई सो कार्य गर्ने जिम्मा दिन सक्नेछ । त्यस्ता निकाय वा कम्पनीलाई सम्बनधीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा, मूल्याङ्कन गर्न कठिन सम्पत्ती तथा दायित्व बिक्री गर्ने अधिकार समेत हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
८८घ. फरफारखको अवधिभर अधिकार स्वतः निलम्बन हुनेः (१) फरफारखको प्रकृयामा रहेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य पदाधिकारीको अधिकार फरफारखको अवधिभर स्वतः निलम्बन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष प्रशासन समुहले तोकेका कार्यहरु गर्नको लागि सम्बन्धित बाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य पदाधिकारीहरुमध्य सबै वा कसैको निलम्बन फुकुवा गरी फरफारख सम्बन्धी काममा खटाउन सक्नेछ ।
(३) विशेष प्रशाषन समूहले उपदफा (२) बमोजीम काममा खटिन दिएको निर्देशनको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई कुनै व्यक्तिलाई कुनै पनि समयमा बर्खास्त गर्न सक्नेछ ।
 (४) उपदफा (३) बमोजीम बर्खास्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो बैंकवा वित्तिय संस्थाबाट कुनै पारिश्रमीक तथा सुविधा पाउने छैन ।
८८ङ. फरफारख सम्बन्धी कार्यको सूचना र दर्ताः (१) विशेष प्रशाषन समूहले फरफारख सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गरेको दुई दिनभित्र देहायको विवरण सहितको  सूचना सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको प्रत्येक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछः–
 (क) सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई आफुले नियन्तरणमा लिई काम शुरु गरेको मिति र समय,
 (ख) सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको आर्थिक कारोबार गर्ने वा सोको व्यवस्थापन गर्ने वा सो सम्बन्धी निर्देशन दिने साविकको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको अख्तियारी तथा जिम्मेवारी खारेज गरिएको व्यहोरा,
(ग) निक्षेपकर्ताले सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने तरिका, समय र स्थान,
(घ) निक्षेपकर्ताल बीमा र सुरक्षण भएको आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउने तरिका, समय र स्थान,
(ङ) सुरक्षित साहुले वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने दाबी प्रस्तुत गर्ने तरिका, समय र स्थान ।
  (२) उपदफा (१) बमोजीमका विवरण सहितको सूचना सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका सरोकारवालाले जानकारी प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । यस्तो सूचनालाई प्रत्येक हप्ता प्रकाशन हुने गरी चार हप्तासम्म राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(३) विशेष प्रशाषन समूहले सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था फरफारखको प्रक्रियामा गएको अवस्था र सो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको अख्तियार प्राप्त अधिकारी तथा निजको अख्तियारीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी बैङ्क, कम्पनी रजिष्टा«रको कार्यालय, सम्बन्धीत धितोपत्र विनिमेय बजार र प्रचलित कानून बमोजीम निक्षेप सुरक्षण गर्न स्थापीत संस्था र अन्य सम्बन्धीत निकायमा समेत अभिलेखका लागी पठाउनु पर्नेछ ।
८८. नयाँ वा चसलात तयार गर्नु पर्नेः (१) विशेष प्रशाषन समूहले दफा ८८क. बमोजीम फरफारखको प्रक्रियामा गएको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको वास्तविक वित्तिय स्थिति देखिने गरी देहायका आधारमा नयाँ वासलात तयार गर्नु पर्नेछः–
(क) सम्पत्तीको खुद प्राप्त हुने मूल्यको आधारमा,
(ख) दफा ८८झ. बमोजीम प्राथामिकताका आाधारमा वितरण गर्नु पर्ने दायित्वको मूल्यलाई समेत समायोजन गरेर ।
(२) उपदफा (१) बमोजीम नयाँ वासलात तयार गर्दा दायित्व निर्धारण गर्ने तरिका तोकिए बमोजीम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजीम  तयार गरिएको वासलात र सो सम्बनधी विस्तृत विवरण बैंक समक्ष तोकिए बमोजीम पेश गर्नु पर्नेछ ।
८८छ. वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिती सुधारको लागी सिफारिस गर्न सक्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजीम कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा शुरु भएको फरफारखको प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा समग्र वित्तिय स्थायित्व वा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएमा विशेष प्रशाषनले सोहि व्यहोरा उल्लेख गरी सो अवस्था समेत समावेश गरी  भविष्यमा चाल्नु पर्ने कदम सहितको प्रतिवेदन तयार गरी बैंकसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजीमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछी बैङ्कले त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको फरफारख गर्दा समग्र वित्तीय स्थायित्व वा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन आएमा र  नेपाल सरकारले त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेमा वित्तिय स्थिति सुधार हुन सक्ने अवस्था देखिएमा बैङ्कले आफ्नो राय सहित सोहि व्यहोरा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्र्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजीम बैङ्कको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा लगानी गरी  त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुधार भएमा सुधार भएको मितिले बढीमा पाँच वर्षभित्र बोलकबोलको माध्यमद्दारा नेपाल सरकारले आफ्नो लगानी भएको रकम निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरी उठाउनु पर्नेछ ।
८८ज. पुल संस्था – ब्रीज इन्ष्टिच्यूसन) वा एकाई स्थापना गर्न सकिनेः (१) दफा ८८ग. को उपदफा (२) को खण्ड –ख) बमोजीम पुल संस्था वा एकाई स्थापना गरी वा ताकी फरफारख सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा विशेष प्रशाषन समूहले बैंक समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।  त्यस्तो अनुरोध मनासिब देखिएमा बैङ्कले त्यस्तो पुल संस्था वा एकाई स्थापना गरी वा ताकी फरफारख सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमती दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजीम स्थापीत संस्था वा एकाईलाई सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको अधिकार, दायित्व, सम्पत्ती तथा त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गरेको कुनै भुक्तानी, समाशोधन वा फछ्र्यौट प्रणालीको सदस्यता समेत रहेको मानिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित वाणिज्य संस्था वा एकाईका शेयरधनी, साहु वा कुनै अन्य व्यक्तिलाई सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ती वा अधिकारमा कुनै किसिमको अधिकार हुने छैन ।
(४) पुल संस्था वा एकाईको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यस्तो संस्था वा एकाईका  पदाधीकारीलिे पाउने पारिश्रमीक र सुविधा बैङ्कले तोके बमोजीम हुनेछ ।
(५) पुल संस्था वा एकाई वा अन्य कुनै संस्था सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ती तथा दायित्व हस्तान्तरण गर्नका लागि देहायको कुनै कुरा आवश्यक पर्ने छैनः–
(क) साहु वा कुनै सम्बद्द पक्षको सहमति लिन,
(ख) प्रचलित कम्पनी तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्न, वा
(ग) सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था पक्ष रहेको कुनै करारमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्न ।
८८झ. भुक्तानीको प्राथामीकताक्रमः (१) फरफारखको प्रक्रियामा रहेको सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ती बिक्रिबाट प्राप्त रकम निक्षेपकर्ता, साहु र विशेष प्रशाषन समूहले मूल्यांकन गरी भुक्तानी गनुै पर्ने देखिएका अन्य व्यक्तिहरुलाई भुक्तानी गर्ने तथा रकम छु्ट्याउने कार्य देहाय बमोजीमको प्राथामिकताका आधारमा गर्नु पर्नेछः–
(क) यस ऐनको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि बैंकतथा विशेष प्रशाषन समूहले गरेका खर्च, कर्मचारीको पारिश्रमीक र सुविधा बापतको खर्च, सो सम्बन्धमा काममा लगाइएका पेशागत व्यवसायीको शुल्क तथा अन्य सम्बद्द खर्च लगायत फरफारखको  प्रक्रियामा गरेको आवश्यक खर्च,
(ख) निक्षेपकर्ताको कुल स्वीकृत दाबी रकमको सीमामा नबढ्न् गरी प्रचलित कानून बमोजीम भएका निक्षेप बीमा सुरक्षण सम्मको रकम वा त्यस्तो निक्षप रकम कानून बमोजीम स्थापना भएको निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थाले निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गरेको भए सो बराबरको रकम,
(ग) खण्ड (ख) बमोजीम भुक्तानी भई बाँकी हुन आएको निक्षेप,
(घ) कानून बमोजीम सुरक्षित साहुको रुपमा मान्यता प्राप्त व्यक्तिहरुको स्वीकृत दाबी ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित क्रम अनुसार भुक्तानी गर्दा कुनै वर्गको स्वीकृत दाबीको रकम भुक्तानी गर्न अपर्याप्त भएमा समान वर्गका दाबीकर्ताहरुलाई समानुपातिक रुपमा रकम विवरण गर्नु पर्नेछ ।
(३) निक्षेपकर्ता वा सुरक्षित साहुहरुलाई दाबीको भुक्तानी गर्दा राष्ट्रियता, बसोबासको स्थान वा क्षेत्राधिकार जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी समान रुपले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
(४) समयमै दाबी पेश गर्ने सुरक्षित साहुहरुको स्वीकृत दाबी सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तीको बिक्रीबाट प्राप्त रकमले खामेसम्म पहिलो प्राथामिकतामा राखी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो सुरक्षणले नखामेको दाबी अन्य साहुहरुको दाबी सरह हुनेछ ।
(५) दफा ८८ठ. को उपदफा (४) बमोजीम सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दायित्व बहन गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष प्रशाषन समूहले त्यस्तो सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ती बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकमको दुई प्रतिशत रकम छुट्टै खाता खडा गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(६) निक्षेपकर्ता तथा  सुरक्षित साहुहरुलाई भुक्तानी गरी उपदफा (५) बमोजीम रकम छुट्याइयपछि बाँकी हुन आउने रकम प्रचलित कानून बमोजीम तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर, दस्तुर, शुल्क सो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको अन्य साहु वा स्वीकृत दाबीकर्ताहरु तथा शेयरधनी वा अन्य प्रकारले स्वमित्व ग्रहण गरेका व्यक्तिहरुलाई दफा ८८ण. को उपदफा (३) बमोजीम नियुक्त लिक्विडेटरले प्रचलित कानून बमोजीम तोकिएको प्राथामिकताका आाधारमा समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नु पर्नेछ ।
८८ञ. विशेष प्रशाषन समूहले बैंकवा वित्तीय संस्था नियन्तणम लिएपछिको असरः (१) विशेष प्रशाषन समूहले वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था आफ्नो नियन्तणका लिएपछि दफा ८८झ. बमोजीम भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्ने सो संस्थाका निक्षेपकर्ता तथा साहुहरुको दाबी र कुनै लेनाको सम्बन्धमा उक्त संस्थाको सम्पत्ती माथिको अधिकार कायम गर्ने कुनै पनि कार्य स्वतः स्थगन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समाशोधन, भुक्तानी र फछ्र्यौट प्रणालीमा सलग्न व्यक्तिसँगको कारोबार तथा सम्पत्ती हस्तान्तरण सम्बनधी कार्य र फरफारखको प्रक्रियासंग सम्बन्धित नभएका काम कुराहरु स्थगन भएको मानिने छैन ।
(३) वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई फरफारखको प्रक्रियामा लैजाने प्रयोजनको लागि विशेष प्रशाषन समूह गठन हुनुभन्दा छ महिना अगावै त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था उपर कुनै दायित्व वा  सुरक्षणको अधिकार सिर्जना भएकोमा बाहेक त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको कुनै सम्पत्ती, दायित्व वा सुरक्षण उपर कसैको अधिकार सिर्र्जना भएको मानिने छैन ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फरफारखको प्रक्रिया चलिरहेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तीमाथि विशेष प्रशाषन समूहले सिर्जना गरेको कुनै प्रकारको दायित्व वा सुरक्षणलाई बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(५) विशेष प्रशाषन समूह गठन भएपछि सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको शेयरधनी वा अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व रहेका व्यक्तिको सम्पूर्ण अधिकार फरफारखको प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
(६) विशेष प्रशाषन समूह गठन भई फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको हकमा धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेका व्यवस्था लागू हुने छैन ।
८८ट. फरफारख सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेका कारबाही निष्क्रिय हुनेः  (१) विशेष प्रशाषन समूहले देहायको अवस्थामा वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तीमा प्रभाव  पार्ने कारोबार वा तेस्रो पक्षसँग सम्बन्धीत हस्तान्तरणलाई निष्क्रिय गर्न सक्नेछः–
(क) फरफारखको प्रक्रिया शुरु हुनु अगावै सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ता वा साहुको हित विपरीत हुने गरी गरेका कारोवार वा सम्झौताहरु,
(ख) फरफारखको प्रक्रिया शुरु भएको मितिले पाँच वर्ष अगाडिसम्म कुनै शेयरधनी, सञचालक, पदाधीकारी वा तिनका नातेदारहरुलाई वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले बिना मूल्य गरेका कुनै पनि हस्तान्तरणहरु,
(ग) फरफारखको प्रक्रिया शुरु भएको मितिले तीन वर्ष अगाडिसम्म कुनै तस्रो पक्षलाई वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले बिना मूल्य गरेका कुनै पनि हस्तान्तरणहरु,
(घ) फरफारखको प्रक्रिया शुरु भएको मितिले तीन वर्ष अगाडिसम्म वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले तुलनात्मक रुपमा कम प्रतिफल प्राप्त गर्र्ने वा अर्को पक्षलाई बढी प्रतिफल दिने किसिमले सम्पन्न गरेका कारोवारहरु,
(ङ) फरफारखको प्रक्रिया शुरु भएको मितिले पाँच वर्ष अगाडिसम्म वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ताको हित विपरीत  हुने वा अधिकार हनन् हुने गरी गरिएको कुनै कार्य,
(च) फरफारखको प्रक्रिया शुरु भएको मितिले छ महिना अगाडिसम्म सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी गर्नु पर्ने कर्जा बापत कुनै व्यक्तिलाई फाईदा पु¥याउने उद्देश्यले वा खारेजीको प्रक्रियामा साहुले प्राप्त गर्ने रकम बढाउने उद्देश्यले निजको नाममा भएको सम्पत्ती हस्तान्तरण ।
    तर प्रति निक्षेप बिमा र सुरक्षणले खामेसम्मको रकम ननाघ्ने गरी गरिएको निक्षेप बापतको भुक्तनीका सम्बन्धमा यो खण्डको व्यवस्था आकर्षित हुने छैन ।
(२) विशेष प्रशाषन समूहले फरफारखको प्रक्रिया शुरु भएको मितिलले एक वर्ष अगाडिसम्म वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक , पदाधिकारी वा निजका नजिकको नातेदारसँग संंस्थाको निक्षेपकर्ता तथा साहुको हित विपरीत हुने गरी गरिएका कारोबार बदर गर्न वा तिनीहरुबाट सो बापतको रकम असूल गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएको तापनि सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सामान्य कारोवारको सिलसिलामा गरेका वा उचित र पर्याप्त मूल्य आदान प्रदान भएका वा त्यस्तो संस्था फरफारखमा जानु अगाडिसम्म भुक्तानी नभएका कारोवारलाई विशेष प्रशाषन समूहले बदर गर्ने छैन ।
(४) उपदफा (१) र (२) बमोजीम बदर गरिएका कारोवार वा हस्तान्तरणबाट सम्पत्ती प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ती अविलम्व फिर्ता गर्नु पर्नेछ । सम्पत्ती प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग त्यस्तो सम्पत्ती नरहेको अवस्थामा सो सम्पत्तीको मूल्य बराबरको रकम सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । कुनै गलत मनसायले त्यस्तो कारोवार गर्ने तथा कारोवार बदर भएपछी सम्पत्ती वा सो बराबरको मूल्य सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा अविलम्व फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको हकमा निज उपर सुरक्षित साहु सरह दाबी कायम रहनेछ ।
(५) विशेष प्रशाषन समूहले फरफारखको प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा कुनै पनि किसिमको चल अचल सम्पत्ती वा हक हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउन सक्नेछ । यसरी विशेष प्रशाषन समूहले लेखि पठाएकोमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो चल अचल सम्पत्ती वा हक सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको नाममा दाखिला खारेज वा हस्तान्तरण गरिदिनु पर्नेछ ।
(६) विशेष प्रशासन समूहले फरफारखको प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा कुनै पनि किसिमको चल अचल सम्पत्ति वा हक हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । यसरी विशेष प्रशासन समूहले लेखी पठाएकोमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो चल अचल सम्पत्ति वा हक सम्बन्धित वाणिज्य बैंङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाममा दाखिल खारेज वा हस्तान्तरण गरिदिनु पर्नेछ ।
(७) कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा फरफारखको लागी विशेष प्रशाषन समूह गठन भई प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा कसैले सो अगावै प्रदान गरेका विधुत, पानी टेलिफोन, घरजग्गा, सवारी साधन जस्ता अन्य वस्तु तथा सेवा बापतको रकम प्राप्त नगरेको कारणले मात्र त्यस्तो वस्तु तथा सेवा बन्द गर्न गराउन हँदैन । त्यसरी प्राप्त वस्नु तथा सेवाको भुक्तानीको हकमा विशेष प्रशाषन समूहले फरफारखको प्रक्रियामा जानु अघि कायम रहेको वक्यौता रकम सम्बन्धित सेवा प्रदायकलार्य भुक्तानी गर्ने पर्नेछ ।
८८ठ. फरफारख सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फरफारखको  प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धमा यसै ऐन बमोजीम हुनेछ ।
(२) विशेष प्रशाषन समूहको पहँच र नियन्तरणको अधिकारमा कसैले बाधा अवरोध, दखल वा हस्तक्षप गर्नु गराउनु हुँदैन । कसैले त्यस्तो कार्य गरे गराएमा विशेष प्रशाषन समूहले सम्बन्धित प्रशाषन वा प्रहरीलाई आवश्यक सहयोगको लागी अनुरोध गर्न सक्नेछ । त्यसरी अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गरी त्यस्तो  वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको कार्यालय, सम्पत्ती, अभिलेख, बहिखाता र सूचना प्रविधि प्रणाली माथी विशेष प्रशाषन समूहको पहुँच र नियन्तरण कायम गर्न सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस परिच्छेद बमोजीम विशेष प्रशाषन समूह वा बैङ्कले गरेको काम कारबाहीमा मर्का पर्ने कुनै पक्षले क्षतिपूर्तिको लागी विशेष प्रशाषन  समूहले बैङ्कमा प्रतिवेदन पेश गरेको वा कुनै कारणले विशेष प्रशाषन समूह विघटन भएकोमा विघटन भएको मितिले साठी दिनभित्र अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(४) अदालतले देहायको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्षलाई मनासिव माफिकको आर्थिक क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ ः–
(क) फरफारखको क्रममा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै काम कारबाही भएकोमा,
(ख) यस ऐन बमोजीम फरफारखको प्रक्रिया पूरा नगरेकोमा,
(ग) फरफारखको कारबाही गर्दा पर्याप्त आधार र कारण विना   गरेकोमा ।
(५) विशेष प्रशाषन समूहले यस ऐन यस ऐन बमोजीम आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा पारदर्शी एवं न्यायोचित तवरले सम्बन्धित निक्षेपकर्ता तथा अन्य दाबीकर्ताको हित हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
(६) फरफारखको  प्रक्रियाको सिलसिलामा बैंकवा विशेष प्रशासन समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने वा निजलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तथा सुविधा बैङ्कले निर्धारण गरे बमोजीम हुनेछ ।
(७) फरफारखको प्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने गरी बैंकवा विशेष प्रशाषन समूहको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले गरेको कुनै कार्यका विरुद्दमा कुनै निक्षेपकर्ता, शेयरधनी वा साहुले कुनै किसिमको मुद्दा मामिला गर्न पाउने छैन ।
(८) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको फरफारख प्रक्रियाको सम्बन्धमा सो संस्थासँग सम्बन्धित सूचना एवं विवरणहरु कुनै सरकारी वा निजी क्षेत्रको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबात प्राप्त गर्न सक्नेछ । बैङ्कले आदेश दिएमा कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको मुख्य व्यवस्थापकीय सूचना, प्रविधि रहने स्थान तथा सो संस्थाले गर्ने संवेदनशील एवं मुख्य कार्य सहितको विवरण बैंकसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी बैङ्कले मागेको कुनै पनि सूचना प्रदान गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
८८ड. फरफारख सम्बन्धी कार्यको अन्तिम विवरण पेश गर्नु पर्नेः (१) विशेष प्रशाषन समूहले फरफारख  सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेपछि वा त्यस्तो समूहको म्याद समाप्त भएपछी वा कुनै कारणले सो समूह विघटन भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले आफुले सम्पन्न गरेको काम कारबाही एवं सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको आम्दानी र खर्चको विवरण, वित्तीय कारोवारको श्रोत एवं सोको उपयोग सम्बन्धी विवरण लगायत बाँकी सम्पत्ती र दायित्वको विवरण तयार गरी परीक्षण गराई सो समेत समावेश गरिएको प्रतिवेदन बैंकसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो प्रतिवेदनमा सो संस्थाका सन्दर्भमा भविष्यमा बैङ्कले चाल्नु पर्ने कदमहरुको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव समेत समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजीम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि बैङ्कले सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव समेतलाई विचार गरी दफा ८८छ बमोजीम उक्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने वा  दफा ८८ण. बमोजीम खारेजीको लागि अदादतमा निवेदन दिने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
८८ढ. पारस्परिक सहयोगको आदान प्रदान गर्नेः (१) विशेष प्रशाषन समूहलले बैङ्कको पूर्व स्वीकृत लिई कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको फरफारखको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सिलसिलामा विदेशी मुलुकको सम्बन्धित निकायसँग आवश्यकता अनुसार सहयोगका लागी अनुरोध गर्न सक्न्ेछ ।
(२) विशेष प्रशाषन समूहलले कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको फरफारखको प्रक्रियाका सम्बन्धमा बैङ्कको पूर्व स्वीकृत लिई अर्को मुलुकमा भइरहेको कारबाहीलाई पारस्परिकताको आधारमा सहयोग गर्न वा अर्को मुलुकको अधिकार प्राप्त निकायले गरिरहेको काम कारबाहीलाई मान्यता प्रदान गर्ने गरी आवश्यक कारबही अगाडी बढाउन सक्नेछ । यस्तो सहयोग गर्दा वा काम कारबाहीलाई मान्यता प्रदान गर्दा दाबीकर्ताहरुलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।
(३) गोपनियता कायम गर्नु पर्ने तथा संवेदनशिल तथ्याङ्कहरुको सुरक्षा गर्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक विशेष प्रशाषन समूहले फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको लेना असूली, फरफारख योजना आदिका विषयमा बैङ्कको पूर्व स्वीकृत लिई विदेशी मुलुकको सम्बन्धित नियायसंग सूचना आदान प्रादान गर्न सक्नेछन् ।
(४) नेपालमा स्थापित भई विदेशमा समेत शाखा वा कार्यालय रहेको वाणिज्य बैंङ्क वा वित्तीय संस्था वा विदेशी मुलुकमा स्थापना भई नेपालमा शाखा वा कार्यालय रहेको कुनै वाणिज्य बैंङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारखका सम्बन्धमा बैंकतथा निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थाले समेत एक आपसमा समन्वय र सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेछन् ।
(५) बैंकतथा निक्षेप बिमा सुरक्षण गर्ने संस्थाले विदेशी मुलुकका सम्बन्धित निकायले गरिरहेको फरफारख तथा सोको योजनाका सम्बन्धमा आपसी सम्झौता गरी फरफारखमा परेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने कुनै घटना वा समस्याको बारेमा कुनै जानकारी वा सहयोग माग गरेकोमा त्यस्तो जानकारी वा सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेछन् ।
(६) यस दफा बमोजीम पारस्परिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको केन्द्रिय बैङ्क, वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था वा निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थासँग कुनै सहयोग लिनुपर्दा वा समन्वय गर्नुपर्दा सरकारी स्तरबाटै त्यस्तो सहयोग तथा समन्वय आवश्यक परेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिन बैङ्कले नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
८८ण. खारेजीको लागि निवेदन दिन सक्नेः (१) बैङ्कले कुनै पनि वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा शुरु गरेको फरफारखको प्रक्रिया समाप्त भएमा वा अन्य कुनै कारणले सो प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै सो सम्बन्धमा विशेष प्रशाषन समूहले दिएको सुझाव वा  अन्य आधारमा समेत त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्ने भन्ने कुरामा बैंकविश्वस्त भएमा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई खारेज गर्नका लागि अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजीम बैङ्कले खारेजीको लागि निवेदन दिएकोमा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको खारेजीको सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (३) र दफा १३ लागू हुने छैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजीम बैङ्कले निवेदन दिएकोमा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था खारेजीको लागी अदालतले लिक्विडेटर नियुक्त गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।