परिच्छेद–१० वासलात, लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन

परिच्छेद–१० वासलात, लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन

८९. आर्थिक वर्षः बैंकको आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष सरह हुनेछ ।
९०. लेखा प्रणालीः बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारको लेखा प्रणाली अनुरुप कारोबार र वित्तीय अवस्था स्पष्ट देखिने गरी आफनो हिसाब किताब दुरुस्त राख्नु पर्नेछ ।
९१. वार्षिक प्रतिवेदनः (१) बैंकले वासलात, आय व्यय र सो संग सम्बन्धित विवरण समेत खुलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ ।
९२. लेखापरीक्षणः (१) बैंकको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्नेछ ।
(२) समितिले चाहेमा बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षण बाह्य लेखा परीक्षकबाट पनि गराउन सक्नेछ । त्यस्तो लेखापरीक्षण गराउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारको लेखा प्रणाली अनुरुप गराइने छ ।
९३. नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन पेश गर्नेः (१) बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र देहायका प्रतिवेदनहरु नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः–
(क)लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ।
(ख)आफनो काम कारबाही बारेको प्रतिवेदन ।
(ग)आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बारेको प्रतिवेदन ।
(२) बैंकले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र आफनोे मासिक वासलात तयार गरी प्रकाशन गर्नेछ ।
९४. मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदनः बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नेछ । यसरी प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरु समावेश हुनु पर्नेछः–
(क) बैंकले अघिल्लो वर्ष अवलम्बन तथा लागू गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहावलोकन र मूल्यांकन ।
(ख) बैंकले आगामी वर्ष अवलम्बन तथा लागू गर्ने मौद्रिक नीतिको औचित्य र सो को विवेचना ।