११. मूल नियमावलीको नियम ३१ मा संशोधन

११. मूल नियमावलीको नियम ३१ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ३१ को खण्ड
(च) पछि देहायको खण्ड (छ) थपिएको छ ः–
“(छ) लेखा समितिको सचिवालयको काम गर्ने ।”