९ग. दफा ९क. लागू हुने अवस्था

९ग. दफा ९क. लागू हुने अवस्था

देहायको अवस्थामा दफा ९क. को व्यवस्था लागू हुनेछः–
(क) अन्तर्राष्ट्रिय वा आन्तरिक जुनसुकै उडानमा वायुयान उपयोग (एनगेज) भएकोमा,
तर, नेपाल बाहेक अन्य राष्ट्रमा दर्ता भएको वायुयानका हकमा देहायको अवस्था हुनु पर्छ ः–
(अ) उडान गर्ने वा अवतरण गर्ने वास्तविक वा इच्छित स्थान दर्ताको राष्ट्र बाहिर भए वा,
(आ) दर्ताको राष्ट्रभन्दा बाहिर अपराध भए ।
(ख) हवाई परिवहन सम्बन्धी सुविधा (फेसिलिटिज) विरुद्धको अपराध भएकोमा । तर विदेशी राष्ट्र स्थित त्यस्तो सुविधा (फेसिलिटिज) भए त्यस्तो सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि प्रयोग गरिएको हुनु पर्छ ।