९घ. अधिकार क्षेत्र

९घ. अधिकार क्षेत्र

(१) देहायको कुनै अवस्थामा दफा ९क. अन्तर्गतको अपराध उपर नेपाल  को अदालतको अधिकार क्षेत्र हुनेछः
(क) नेपाल  भित्र यस ऐन बमोजिमको अपराध भएकोमा,
(ख) नेपाल मा दर्ता भएको वायुयानमा वा सो विरुद्ध अपराध भएकोमा,
(ग) वायुयानभित्र अपराध भएकोमा सो अपराधको अभियुक्त सहित वायुयान नेपाल भित्र अवतरण गरेकोमा,
(घ) नेपाल भित्र कारोबारको मुख्य स्थान भएको वा नेपाल भित्र त्यस्तो मुख्य स्थान नभएकोमा पनि नेपाल भित्र वासस्थान भएको व्यक्तिलाई चालक विहिनपट्टा (ड्राइलिज) मा दिएको वायुयानमा वा त्यसको विरुद्ध अपराध भएकोमा ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएको अवस्था बाहेक दफा ९क. अन्तर्गतको अपराध अन्यत्र जहाँसुकै भएपनि यदित्यस्तो अपराधको अभियुक्त नेपाल  भित्र छ भने र त्यस्तो अभियुक्तलाई यो ऐन वा नेपाल पक्ष भएको सुपुर्दगी सन्धि बमोजिम सुपर्दगी गरिंदैन भने ।