Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ – (१) यस ऐनको नाम “राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था ऐन, २०२४” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन अनुसूचीमा उल्लेखित क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा – विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा–
(क) “विकासक्षेत्र” भन्नाले अनुसूचीमा उल्लेखित चार किल्ला भित्रको जग्गा सम्झनुपर्छ ।
(ख) “नियम” भन्नाले प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित) गर्ने ऐन, २०१३ अन्तर्गत बनेको नियम सम्झनुपर्छ ।
(ग) “परिवार” भन्नाले कुनै व्यक्ति र निजको देहायका अवस्थामा अरू नातेदारलाई समेत जनाउँछ
(१) अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको पति वा पत्नी,
(२) बाबु वा आमा जीवित छउन्जेल अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको १६ वर्ष उमेर नपुगेका छोरा, छोरी,
४) मानो छुट्टि वा नछुट्टि सगोलमा बसेका अंशियारहरू,
(घ) “कमिशन” भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा विकास क्षेत्रमा काम गर्नको लागि समय समयमा गठन गरिएको वा गरिने कमिशनलाई सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “वन” भन्नाले वन ऐन, २०४९ लागू हुने वनलाई सम्झनुपर्छ ।
(च) “सूचित आदेश” भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना सम्झनुपर्छ ।
(छ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.