परिच्छेद–६ विविध

परिच्छेद–६ विविध

१८. नियम बनाउने अधिकार – यस ऐनको उद्देश्यहरू पूर्तिको निमित्त नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।

१९. बाझिएमा गर्ने – यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत निकालिएको नियम वा सूचित आदेशहरूमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम हुनेछ ।